Abecední seznam příkazů do CS 1.6. Je rozdělen na příkazy pro uľivatele a správce serveru. Vhodné předevąím pro začátečníky. I "pokročilí" si vąak mohou díky tomuto článku doplnit znalosti. :-)

Client
adjust_crosshair změníte barvu animovaného zaměřovače
ambient_fade 100 nastavuje délku do které můľete specifické zvuky (např. v Italy zvuk radia)
cl_hidefrags 1 tímto příkazem nevidíte fragy - kills/deaths jiných hráčů - třeba svoje
cl_observercrosshair 1 zapne kříľek v sledováku/spectator mode (0 = off)
cl_showfps 1 tímto příkazem zapnete zobrazování frámů za sekundu na vaąím monitoru
clear smaľe vąechno z konzoly
cmdlist vypíąe seznam vąech příkazů do konzoly. Jak napíąete "cmdlist a", vypíąou se jen příkazy, které začínají písmenem "a"
connect IP připojíte se na server s danou ip adresou
cvarlist vypíąe do konzoly vąechny přeměny, které uľivatel změnil
disconnect odpojíte se ze hry
drawradar zapnete si radar
exec x.cfg vykoná vąechny příkazy, které obsahuje soubor x.cfg (skripty, změna bindů, příkazy do konzoly...)
exit ekvivalent k příkazu quit
fakelag 0 simuluje lag. Vyąąí číslo = deląí lag
fakeloss 0 simuluje ztrácení paket. Vyąąí číslo = víc ztracených paket
fastspristes 0 při hodech smoke granátů si zapínáte realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2 pricom 0 = nejvíc realistické (při hodnotě 1 nebude smoke sedy, ale bílý)
gamma 3 nastavíte výąku gammy (při nastavení gamma 99 a vyąąí vám začnou při střelbě modely ostatních hráčů blikat na červeno, coľ se můľe v tmavých prostorech hodit)
hideconsole skryje konzolu
hideradar vypnete radar
hisound 1 zapnete zvuk vyąąí kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1/0 zapnete/vypnete zobrazení jména hráče (kdyľ míříte na hráče bude se vám vypisovat jeho jméno a zdraví)
hud_fastswitch 1/0 zapnete/vypnete "rychle přehazování". Kdyľ je 0, musíte výběr zbraně potvrdit střelbou, Kdyľ je 1 jen stlačíte klávesu, na které je nastavený slot 1/2/3 a zbraň se vám okamľitě hodí do ruky
hud_saytext_time 5 nastavíte jak dlouho vám na obrazovce zůstanou say a say_team správy (0=ľádné správy na obrazovce)
kill zabijete se a budete muset čekat, dokud neskončí kolo
lefthand 0/1 vypnete/zapnete drľení zbraně v levé ruce
m_filter 1/0 zapnete/vypnete filtrování myąi (smoothing)
m_pitch 0.022 nastavíte "mouse pitch" (rychlost pohybu myąi směrem nahoru a dolu). Zápornými čísly nastavíte inverzní mouselook
m_yaw 0.022 nastavíte rychlost pohybu myąi směrem do stran
max_shells 300 koordinujete maximálně mnoľství zobrazovaných nábojnic
name xxx změníte si jméno na xxx. Pokud chcete mýt v jméně mezeru, např. chcete mýt jméno Nejlepąí Hráč :), napiąte name "Nejlepąí Hráč" (v uvozovkách). Jméno si můľete změnit jen kdyľ ľijete!
net_graph 1/2/3 zapněte zobrazování fps, přijatých, odeslaných a ztracených údajů na vaąem monitoru
nosound 1/0 zapínáte/vypínáte zvuky
ping zjistíte zpoľdění (ping) ostatních hráčů na serveru
playdemo x pustíte demo ze souboru "x.dem" v normální rychlosti
playvol 9 nastavíte hlasitost při přehrávání dema
quit úplně opustíte hru
r_decals 250 nastavíte maximální počet decal (=stopy po kulkách, krv...)
r_drawviewmodel 1/0 zapněte/vypněte si zobrazování zbraně na monitoru (slouľí na zvýąení fps)
r_dynamic 1/0 zapněte/vypněte "dynamické osvětlování"
r_mmx 1/0 vypněte/zapněte MMX počítání (podporované MMX procesory)
reconnect občas se stává ze jste nespokojený se svým SCORE či nemáte zapnutý radar (i přesto se napíąe draw radar a nic se neděje). V takovém případě se reconnectnětě uvedením příkazu - stále budete na serveru a vaąe nikdo neobsadí
record x začne nahrávat demo do vaąeho cstrike adresáře
retry 4krat se pokusí napojit na server, na který uľ pokusy o připojení selhali
say_team xxx příkazem chatujete z team kolegami - napíąete say_team: mezera a chat určený pro teammates
say xxx příkazem chatujete - napíąete say: mezera a svůj text (Pokud píąete deląí text, je třeba dát do uvozovek)
scr_conspeed nastavíte, jak rychle se konzola "vyroluje"
snapshot sebrání a uloľení snapshot ve formátu .tga do Half-Life adresáře
screenshot sebrání a uloľení screenshot do Half-Life adresáře
sensitivity 5.0 nastavujete si citlivost krysy v hře
setinfo dm 1 zapnete tým zobrazování brifingů kaľdé spuątění mapy (0 = off)
showbriefing zobrazí se vám briefing mapy
showinfo 1/0 zapnete/vypnete zobrazování vąech paket
showpause 1/0 zapnete/vypnete pauzu displeje
showram 1/0 zapnete/vypnete zobrazování volných rámků
startdemos začne v pořadí přehrávat dema
stop zastavíte nahrávání dema
stopdemo zastavíte přehrávaní dema
stopsound zastavíte přehrávání zvuků
timedemo x přehraje x.dem soubor s maximálními moľnostmi fps a hlasy přiměřené fps
timeleft zjistíte kolik času zůstává do konce mapy
timerefresh slouľí na zjiątění fps vaąeho PC (vaąe postava se otočí o 360 stupňů a CSko vám spočítá, kolik fps vidíte za těchto 360 stupňů).
violence_ablood 1/0 zapnete/vypnete zobrazování krve
volume 0.6 nastavíte si hlasitost reproduktorů/sluchátek - rang od 0 do 1
votemap xx hlasujete za změnu mapy na jinou, kde xx je číslo mapy (zjiątěním příkazu listmaps)
room_type 0 odstraní bug ozvěny

Server
changelevel de_dust změní mapu na dust
map de_dust změní mapu na dust
sv_restartround 1 za 1 sekundu restartuje hru
sv_gravity 800 měníte gravitaci ve hře - čím menąí tým vyąąí skoky/(800 standart)
sv_cheats 0/1 vypnete/zapnete moľnost cheatování ve hře (gl_alphamin 1; impulse 101...) - admin, který nastaví 1 je ąílenec :)
sv_password xxx nastavíte na server heslo, které bude xxx
mp_timelimit 30 mapa se bude hrát 30 minut, potom se mapa automaticky vymění (0 vypne)
mp_roundtime 3 udává časovou délku v minutách jednoho kola (od 1- 8)
mp_buytime 0.5 udává časovou délku v minutách, po které vám je umoľněný nákup
mp_freezetime 1 udává dobu v sekundách, po které bude hra na začátku kaľdého kola zamrznuta.Slouľí na nákup zbraní a vybavení
mp_forcechasecam 0/1/2/3 0 je pre free-look mód, 1čka vám umoľňuje v spectator módě sledovat vaąich teammates, 2jka vám zablokuje jakékoliv „lítaní" a uvidíte část mapy, kde jste umřely, 3ka vám uzamkne přesně pohled na hráče bez toho, aby jste mohli jakkoliv „lítat" okolo něho. To se často vyuľívá při CW, kdy v teame mrtví spoluhráči nemohou nakukat za roh a napovídat kolegovi, ľe „nepřítel se blíľí z pravé strany"
mp_fadetoblack 1 po smrti vám automaticky ztmavne obrazovka (0 = off)
allow_spectators 1 na serveru se můľou pohybovat spectatori (0 = off)
mp_c4timer 45 udává, kolik sekund bude bomba tikat, kdy vybuchne (standart 45 na publicu, při CW je 35s)
mp_startmoney 800 nastavením této peněľenky určíte, kolik dolarů bude mýt kaľdý hráč v nové mapě v prvním kole. 800 je standart.
mp_autoteambalance 1 v případě, ľe v jednom týmě je o dvou a více hráčů, zapnete automatickou balanci hráčů (vyrovnání) do týmů (vypnete, tak ľe za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 znamená, ľe jeden tým můľe mýt max. o jednoho hráče víc jako druhý (můľete číslo různě měnit - nulou vypnete)
mp_autokick 1 kaľdý TeamKiller bude vykopnutý ze serveru (vypnete tak ľe dáte za 1 - 0)
mp_friendlyfire 1 zapnete friendly fire - 0 vypne
mp_tkpunish 1 TeamKiller si daląí kolo nezahraje - ľe zabil vlastního hráče
mp_hostagepenalty 3 po zabití 3 hostage-ov vás server vykopne
mp_mapvoteratio 0.6 udává, kolik procent hráčů je potřebných na otestování nové mapy - 0.6 znamená ľe musí hlasovat za mapu minimálně 60% hráčů (rozsah je od 0.0 do 1.0)
listplayers vypíąe vám seznam hráčů a jejich id na serveru - slouľí na kickování a o vyhození hráče ze serveru
status vypíąe se vám seznam hráčů na serveru, jak dlouho uľ hrají, IP adresa, choky a lossy
mp_logmessages 1 tímto příkazem zapnete logování (zapisovaní) chatu do souboru (0 = off)
kick xxx tímto příkazem vykopnete ze serveru hráče - xxx je jméno hráče
kick #15 tímto příkazem vykopnete ze serveru hráče, kterého ID je 15 (ID zjistíte napsáním příkazu „listplayers" od konzoly). Mříľka je povinna!
addip "minutes" "IP" slouľí na bannování hráče ze serveru (t.z. po určitou dobu nebude server pro bannutého hráče přístupný. bez #
remove "IP" bann na IP/hráče odstraníte. bez #
users vypíąe seznam hráčů, jejich identifikační číslo (slouľí to hlavně na bannovaní ze serveru, případně kdyľ je někdo cheater (vy to zjistíte), tak ho v budoucnosti můľete vľdy usvědčit na základě tohoto čísla)
lambert -1.0001 uvidíte vąechny věci jasně bez pouľití baterky
decalfrequency 0 umoľní sprayování log donekonečna okamľitě za sebou (číslo označuje interval po kterém můľete opět sprayovat) :))
smahu horoskopy
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one